Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató János Valéria egyéni vállalkozó, (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő által a www.emelttortenelem.hu honlaphoz („Honlap”) kapcsolódóan végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

Az Adatkezelőként elkötelezett vagyok a Honlap szolgáltatásait igénybevevők és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

Az Adatkezelőként fenntartom magamnak a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül adok tájékoztatást.

Fogalmak

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használatra kerülnek olyan fogalmak, amiket az adatkezelésről szóló t fogalmak az alábbiak:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (magánszemély) (érintettnek emberként te magad minősülsz, amikor a regisztráció során neved, e-mail címed megadod vagy megadod az adataidat a felkészülési csomagok megrendelésekor);
2. személyes adat: az érintettel (azaz veled) kapcsolatba hozható adat – különösen a neved, azonosító jeleid, e-mail címed, postai címed, valamint az ezekből levonható, az érintettre (vagyis rád) vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának (azaz a te akaratod) önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (hozzájárulás minden aktív megnyilvánulás, amikor adatot adsz meg a Honlapon és elfogadod az adatkezelési tájékoztatót, „kipipálod” a hozzájárulás mezőt);
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (az emelttortenelem.hu honlapon adatkezelőnek Jánosi Valéria minősül);
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
7. adattovábbítás: az adat (azaz a Te személyes adatod) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat (azaz a Te személyes adatod) bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adat (azaz a Te személyes adatod) felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat (azaz a Te személyes adatod) azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából (ilyen esetben adattörlésre nem kerül sor, csak kap egy „címkét” az adat);
11. adatzárolás: az adat (azaz a Te személyes adatod) azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatot (azaz a Te személyes adatod) tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja Európai Gazdasági Térségnek.
16. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (ez a törvény szabályozza az adatkezelési jogaidat)

Amennyiben bármely fogalom vagy az Adatkezelési Tájékoztató értelmezésével kapcsolatban kérdés merült fel, segítek az eligazodásban a megadott elérhetőségeken.

Ki és hol kereshetsz a Honlappal kapcsolatos adatkezelési kérdésekben?

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Jánosi Valéria
E-mail cím: janosiv@emelttortenelem.hu

Hogyan védik az adataidat? (Az adatkezelés elvei és adatbiztonság)

Az emelttortenelem.hu honlap célja az emelt szintű történelem érettségire történő sikeres felkészülés segítése. A személyes adatok kezelése ennek eszköze, de nem célja. Az adatkezelési megoldások során arra törekszem, hogy az adatok megadása, kezelése ne legyen zavaró és csak a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. A megadott adataidat bizalmasan kezelem, nem használom adathalász célokra, nem kereskedem adatbázisokkal.

A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Hogyan védi a jog a személyes adataidat? (Az adatvédelem elvei)

Az Infotv. alapján az adatkezelésnek meg kell felelniük néhány alapvető szabályok (adatkezelés elvei) a védelmed érdekében:
Tisztességes és törvényes adatkezelés: Az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Célhoz kötöttség: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelési cél megszűnésekor törölni kell az adatot.
Időhöz kötöttség: A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelési idő letelte után az adatot törölni kell.
Pontosság és teljesség: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettként téged csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Fontos tudnod, hogy az általad rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintettként te felelsz, ezért mindig ellenőrizd, hogy helyesen adtad-e meg az adataidat. Ha hibás adatot észlelsz, jelezd annak érdekében, hogy javíthassam.

Hogyan védem fizikailag a személyes adataidat? (Adatbiztonság)

Az adatkezelés során az adatkezelés jogszerűsége (adatkezelés elvei) mellett biztosítom az adatok fizikai biztonságát is. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezem meg és hajtom vagy hajtatom végre, hogy az érintettként a magánszférád védelme az adatkezelés során biztosított legyen, az adatkezelés során téged ne érhessen sérelem. Az adatbiztonság azt is jelenti, hogy gondoskodom az adatok biztonságáról és megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint olyan eljárási szabályokat alakítok ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét. Megteszek minden olyan műveletet, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok és érintettként a te jogaid érvényre juttatásához szükségesek.

Megfelelő intézkedésekkel védem a személyes adataidat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Ki az az adatfeldolgozó ?

Adatfeldolgozó olyan személy, aki az emeltortenelem.hu honlap működtetésében és a felkészülési csomagokkal kiszolgálás során vagy a háttér munkában segít engem és emiatt hozzáférhet személyes adataidhoz, de csak technikai műveleteket végez az adatokkal (például kiküldi a hírleveleket, kiállítja és megküldi a számlát). Az adatfeldolgozók nem jogosult a személyes adataidról érdemi döntést hozni, megismert személyes adataidat kizárólag utasításaim szerint dolgozhatják fel és saját céljukra nem használhatják személyes adataidat. Az adatfeldolgozók a személyes adataidat úgy tárolják és őrzik meg, ahogy azt adatkezelőként az én meghatározom.
Jelenleg nem veszek igénybe adataid kezeléséhez adatfeldolgozót. Ha a jövőben adatfeldolgozót veszek igénybe, erről és az adatfeldolgozó nevéről előzetesen tájékoztatlak.

Kik férhetnek hozzá a személyes adataidhoz? (Az adatok megismerésére jogosult személyek):

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatok megismerésére kizárólag Jánosi Valéria mint Adatkezelő jogosult. Ha adatfeldolgozót is igénybe vennék, az adatfeldolgozó is hozzáférne a megadott személyes adataid közül azokhoz, amik az ő feladataihoz kellenek.
Adataid kezeléséhez jelenleg nem vonunk be munkavállalókat egyéb közreműködőket (megbízottakat, vállalkozókat). Ezért Jánosi Valérián kívül nincs más személy, aki hozzáfér a megadott adataidhoz. Ha ez a jövőben változik, erről előzetesen tájékoztatlak.

Fontos, hogy hozzájárulásod hiányában az adatok mások számára nem ismerhetőek meg, az adatbiztonság körében gondoskodom arról, hogy illetéktelenek számára ne váljanak hozzáférhetővé olyan adataid, amelyeket nem szerettél volna hozzáférhetővé tenni. A Honlap használata, vagy a regisztráció során egyértelművé teszem, hogy mely adatok láthatóak mások számára is.

Milyen alapon, milyen célból és melyik adataidat kezelem? (Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre)

Személyes adatok kezelésére az érintettként a te hozzájárulásod alapján, vagy törvény, illetve helyi önkormányzati rendelet által meghatározott esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor. Kötelező adatkezelés esettén nincs szükség a hozzájárulásodra, az adatkezelés alapja ilyenkor maga a jogszabály szövege, a jogszabályi előírás „pótolja” a hozzájárulásod.

A Honlapon történő regisztrációkor, illetve a felkészülési csomagok megrendelésekor az adataid megadása önkéntes és a hozzájárulásodon alapul. Fontos tudnod, hogy a felkészülési csomag megrendelése esetén kötelező törvényi adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatokat köteles vagyok megőrizni), az ilyen adatkezelés Adatkezelőként jogszabályi kötelezettségem. Ilyen esetekben neked sincs választási lehetőséged, utólag nem tilthatod meg a törvény által előírt kötelező adatkezelést.

Adatkezelőként a következő adataidat kezelem:
a Honlapon történő regisztrációkor megadott adataid: név, e-mail cím, ,
a felkészülési csomagok megrendelésekor és a felkészülés során megadott adataidat: név, számlázási cím, e-mail cím, skype fiók neve.
A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelést köteles vagyok bejelenteni a Nemzeti Adatvédelemi és Információbiztonság Hatósághoz, a Hatóság az adatkezelésről azonosítót ad ki. Ez az adatkezelési azonosító a regisztráció esetén: NAIH-97954/2016.

Az érintetti hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb a hozzájárulásod visszavonásáig kezelem a regisztrációkor megadott adataidat.
A felkészülési csomagok igénybevétele esetén az érintetti hozzájárulásod alapján a felkészülés befejeződésétől számított 6 évig kezelem az adataidat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

Adatkezelőként adataidat az alábbi célokból kezelem:

  • azonosítás, másoktól való megkülönböztetésed, kapcsolattartás,
  • tájékoztatás, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a felkészülési csomagokhoz kapcsolódó üzenet küldése,
  • panaszkezelés,
  • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
  • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
  • egyéb, az érintettként veled előzetesen, írásban közölt cél.

Egyéb célú adatkezelések

Hírlevélre történő feliratkozás
A hírlevél küldése esetén az adatkezelés célja az érintettként a részedre tájékoztatás küldése az emelttortenelem.hu szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól, blogbejegyzéseiről közvetlen megkeresés módszerével (különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján).

Érintettként tudomásul veszed, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulásod adod a hírlevél küldéséhez, úgy az emeltotrtenelem.hu hírlevelek a hozzájárulásod visszavonásig küldésre kerülnek az általad megadott e-mailcímre és az ezzel összefüggésben megadott adatad (név, e-mail cím) kezelem. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési azonosító: NAIH- NAIH-97954/2016

A hírlevélről bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhatsz a janosiv@emelttortenelem.hu e-mail címre küldött email útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adataid (név, email cím).

Fontos, hogy a hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését (például a megrendelt felkészülési csomagokról kiállított számlák ilyen esetben is meg kell őriznünk). A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

A cookie-k (sütik) használata
A Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhetünk el.
A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt eszköznek (számítógépnek) küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt eszközt (számítógépet) és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy az eszköz (számítógép) használóként értesítést kapj mielőtt az általad használt eszközön (számítógépen) cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és eszközre (számítógépre) vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását eszközönként (számítógépenként) és böngészőnként külön-külön kell beállítani.
A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem garantálható a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működése és a Honlap teljes körű használata. A Honlap első használatával látogatóként elfogadod, hogy az általad használt eszközön (számítógépen) cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A Honlap használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:
a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú cookie-k (sütik)
regisztrált Honlap használók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználó név, jelszó) eltároló cookie-k (sütik).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő alapvetően statisztikai szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Milyen adatkezelési jogaid vannak és hogyan érvényesítheted őket?

Érintettként kérheted az Adatkezelőnél
a) tájékoztatást személyes adataid kezeléséről,
b) személyes adataid helyesbítését, valamint
c) személyes adataid – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről
Érintettként kérheted, hogy az Adatkezelőként adjak tájékoztatást az általam kezelt adataidról, azok forrásáról, ahonnan beszereztem az adataidat, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés), időtartamáról. Ha továbbítom az adatot másnak, akkor tájékoztatást kérhetsz arról is, hogy kinek és milyen alapon (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés alapján) továbbítottam az adataidat.

Adatkezelőként a kérelmed benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 25 napon belül írásban meg kell adnom neked a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtottál be tájékoztatási kérelmet.

Személyes adat helyesbítése
Adatkezelőként helyesbítem a személyes adataidat, ha az adat nem felel meg, és ismerem a valóságnak megfelelő személyes adatot.

Hiteles, hivatalos adatbázisból származó adatok kivételével adathelyesbítés előtt minden esetben adategyeztetést kezdeményezünk veled.

Az adat helyesbítését érintettként kérheted te is saját személyes adataid tekintetében.

Személyes adataid helyesbítésének megtörténtéről érintettként utólag mindig értesítelek téged. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek a helyesbített adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintettként jogos érdeked nem sérti.

Ha Adatkezelőként az adathelyesbítés iránti kérelmet nem teljesíteném, köteles vagyok ezt a kérelmed kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közölni veled, mint az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben megjelölöm az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat törlése
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintettként kéred (kivéve a kötelező adatkezelés esetét);
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Érintettként kérheted a rád vonatkozó személyes adatok törlését. Kérésednek köteles vagyok eleget tenni, kivéve a törvényi kötelező adatkezelés esetét.

Az adattörlésről értesítelek téged, mint érintettet. Értesítésre kerülnek az adattörlésről továbbá mindazok, akiknek a törölt adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel érintettként jogos érdekeidet nem sérti.

Ha az adattörlés iránti kérelmedet nem teljesítem, ezt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlöm veled, mint az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat zárolása
Törlés helyett zárolom a személyes adatot, ha
a) az érintettként törlés helyett kifejezetten ezt kéred, vagy
b) a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené érintettként a te jogos érdekeidet.

Zárolás esetén az adat nem kerül törlésre (inaktívvá válik). Zárolt adat esetén adatkezelési műveletek kizárólag annak a célnak az érdekében végezhetőek, amely miatt a törlésre nem kerül sor. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely miatt a személyes adatod törlésére nem volt lehetőség. Ennek a célnak a megszűntével a zárolt adatot törölni kell.

Az adatzárolásról érintettként mindig értesítelek. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek a zárolt adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel érintettként a te jogos érdekeidet nem sérti.

Ha az adatzárolás iránti kérelmedet nem teljesítem, ezt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlöm veled, mint érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben megjelölöm az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat megjelölése
Személyes adat megjelölésére akkor kerül sor, ha az érintettként vitatod az Adatkezelőként általam kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Megjelölés esetén az adat megváltoztatására, módosítására nem kerül sor. Ilyen esetben a kérdés tisztázásig az érintett adat mellett feltüntetésre kerül, hogy kétséges az adat pontossága vagy helyessége.

A megjelölésről értesítelek érintettként, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel érintettként jogos érdekeidet nem sérti.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Érintettként tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőként rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy csak az én jogos érdekeim érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelőként köteles vagyok a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, a tiltakozás megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és a döntéséről a kérelmezőként téged írásban tájékoztatni. A tiltakozás akkor lehet megalapozott, amennyiben az előbbi a)-c) pontokban felsorolt esetek valamelyike fennáll. Nem megalapozott a tiltakozás például akkor, ha kötelező törvényi adatkezelésről van szó, vagy ha érintettkénti hozzájárulásodon alapul az adatkezelés és a hozzájárulás visszavonására nem került sor.

Ha Adatkezelőként megállapítom a tiltakozásod megalapozottságát, akkor köteles vagyok az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolni. Ha a tiltakozással érintett adatokat továbbítottam, akkor a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jogod érvényesítése érdekében.

Kártérítés és sérelemdíj
Az Adatkezelő köteles megtéríteni személyes adataid jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Sérelemdíjat akkor követelhetsz, ha személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével személyiségi jogaid megsértették.

Nem jár a kártérítés vagy sérelemdíj akkor, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintettként személyiségi jogod sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj akkor sem, ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem érintettként a te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származott.

Jogorvoslat
Érintettként megilletnek jogorvoslati jogok, ha válaszom, intézkedésem ellenére úgy érzed az adatkezeléssel kapcsolatban sérelem ért. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz.

Bírósághoz fordulás
Az érintettként bírósághoz fordulhatsz az Adatkezelővel szemben, ha úgy érzed megsértették az adatkezeléssel összefüggő jogaid. Bírósághoz fordulhatsz akkor is, ha tiltakoztál személyes adataid kezelése ellen, de nem értesz egyet a kapott válasszal, vagy nem kaptál határidőben választ. Ilyenkor a válasz megérkezésétől, vagy válasz hiányában a válaszadási határidő utolsó napjától számított 30 napon belül fordulhatsz bírósághoz.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik, ez azt jelenti, hogy a pert a „törvényszék” nevű bíróságokon kezdeményezheted. Az érintettként a pert választásod szerint a saját lakóhelyed vagy tartózkodási helyed vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
Amennyiben úgy érzed, hogy személyes adataid kezelése során sérelem ért, kezdeményezheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.